کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند
دیگر امکانات
کنترل پنل
قیمت سالانه
2000MB
10,000 تومان ماهانه
2000MB
نامحدود
نامحدود
CPANEL
100000تومان



1000MB
6,000 تومان ماهانه
1000MB
نامحدود
نامحدود
CPANEL
60000تومان



500 MB
4,500 تومان ماهانه
500MB
نامحدود
نامحدود
CPanel
45000 تومان



200 MB

200MB
نامحدود
نامحدود
CPANEL
35000تومان



100 MB
4,000 تومان ماهانه
100MB
نامحدود
نامحدود
CPANEL
25000تومان